top of page

Algemene voorwaarden

KVK 73616354
BTWnr: NL001493671B70Algemene Voorwaarden van Juwelier Lavinia (Michel Citgez )

 

 

Deze gewijzigde Algemene Voorwaarden zijn in werking getreden vanaf januari 2019.

 

 

LEVERINGS-, BETALINGS- EN VERKOOPVOORWAARDEN

Leverings-, betalings- en verkoopvoorwaarden van de Juwelier Lavinia te Purmerend in het kader van het sluiten van een overeenkomst op afstand.

Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Bedenktijd
De termijn waarbinnen de koper gebruik kan maken van zijn herroepings-recht zoals bedoeld in artikel 4.

Consument
De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Juwelier Lavinia.

Dag
Kalenderdag.

Duurzame gegevensdrager
Elk middel dat de consument of Juwelier Lavinia in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Herroepingsrecht
De mogelijkheid voor de koper om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.

Overeenkomst op afstand

Een overeenkomst waarbij in het kader van een door Juwelier Lavinia georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten tot en met het sluiten van de overeenkomst gebruik wordt gemaakt van de webwinkel van juwelierlavinia.nl, dan wel een overeenkomst die tot stand komt via emailverkeer waarbij onder andere gebruik kan worden gemaakt van de “contact ”-button van Juwelierlavinia.nl, alsmede overeenkomsten die op basis van telefonisch contact tussen Juwelier Lavinia en de consument worden gesloten.


Artikel 1: Toepasselijkheid
1.1 Op alle overeenkomsten die met Juwelier Lavinia, hierna ook te noemen de verkoper worden gesloten zijn uitsluitend de onderhavige algemene voorwaarden van toepassing.

1.2 Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten is de tekst van deze algemene voorwaarden aan de koper beschikbaar gesteld.

1.3 Dat beschikbaar stellen gebeurt doordat de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking wordt gesteld en in het laatste geval op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden van Juwelier Lavinia langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat deze op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

1.4 De toepasselijkheid van de eventuele leverings- of betalings-voorwaarden, dan wel andere algemene voorwaarden van de koper van Juwelier lavinia wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.5 Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten  met de koper voor de uitvoering waarvan door Juwelier Lavinia een beroep wordt gedaan op derden.

1.6 Afwijkingen en/of aanvullingen op enige bepaling van deze voorwaarden hebben uitsluitend betrekking op de betreffende overeenkomst en hebben geen algemene werking. Zij zijn slechts geldig, indien en voor zover zij schriftelijk zijn overeengekomen.

1.7 Indien één of meerdere van de bepalingen van deze leverings-,    betalings- en verkoopvoorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig mocht(en) zijn of vernietigd mocht(en) worden, blijven de overige bepalingen volledig van toepassing.


Artikel 2: Aanbod resp. offertes

2.1 Aanbiedingen resp. offertes van de verkoper zijn vrijblijvend tenzij in de offerte een handtekening is gezet, dan is het bindend contract.

2.2 De verkoper is niet gebonden te leveren tegen een in de offerte vermelde prijs indien deze prijs berust op een druk-, of schrijffout of indien deze prijs berust op een kennelijke vergissing. De koper kan er geen rechten aan ontlenen indien de prijs voor hetzelfde artikel via een ander verkoopkanaal van Juwelier Lavinia, dan wel bij een aan Juwelier Lavinia gelieerd bedrijf lager is dan de aan hem geoffreerde en/of in rekening gebrachte prijs.

2.3 Afbeeldingen, tekeningen, opgaven van maten en verdere omschrijvingen van de verkochte zaak zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch niet strikt bindend. Kleine afwijkingen zijn toelaatbaar zonder dat de koper daar rechten aan kan ontlenen.


Artikel 3: Overeenkomst

3.1 De overeenkomst komt, onder voorbehoud van hetgeen in lid 4 van dit artikel staat tot stand op het moment van aanvaarding door de koper van het aanbod en het voldoen aan de bij dat aanbod gestelde voorwaarden. Telefonisch gegeven orders resulteren eerst dan in een overeenkomst wanneer deze door de verkoper schriftelijk zijn bevestigd.

3.2 Indien de koper het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard bevestigt Juwelier Lavinia onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.

3.3 Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt en de koper elektronisch betaalt treft Juwelier Lavinia daartoe passende veiligheids-maatregelen.

3.4 Juwelier Lavinia kan zich op de hoogte stellen resp. kan nadere informatie aan de koper vragen met betrekking tot de vraag of deze aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en omstandigheden die voor Juwelier Lavinia van belang zijn voor de vraag of zij de overeenkomst op afstand wil sluiten. Indien Juwelier Lavinia op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst met de koper niet aan te gaan is Juwelier Lavinia gerechtigd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering van een gesloten overeenkomst bijzondere voorwaarden te verbinden.

3.5 Juwelier Lavinia  zal bij het product aan de koper de navolgende informatie ter beschikking stellen

  1. het bezoekadres van Juwelier Lavinia waar de koper met eventuele klachten terecht kan

  2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de koper van het herroepingsrecht gebruik kan maken

  3. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop

3.6 Indien de prijzen van materialen, grondstoffen of halffabrikaten, vrachten, belastingen, valutakoersen en/of andere kostprijsfactoren van de verkoper in de periode tussen het totstandkomen van de overeenkomst en de datum van aflevering zijn gestegen, is de verkoper gerechtigd een met de kostprijsstijging overeenkomende hogere verkoopprijs in rekening te brengen.

3.7 Tijdens de uitvoering van de overeenkomst heeft de verkoper het recht, op kosten van de koper, zekerheid te verlangen omtrent diens kredietwaardigheid.

3.8 De door verkoper verkochte zaken zijn bestemd voor “eigen gebruik” door de koper. Onder eigen gebruik valt ook privé-gebruik door familieleden, verwanten en/of vrienden van de koper. De koper verbindt zich de van Juwelier Lavinia gekochte zaken niet zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van Juwelier Lavinia door te verkopen aan of anderszins ter beschikking te stellen van andere handelaren en/of wederverkopers, zulks op straffe van een onmiddellijk opeisbare boete van € 25.000,– voor iedere overtreding, onverminderd het recht van Juwelier Lavinia op volledige schadevergoeding.

3.9 Op alle gouden /palladium en platina ringen van Juwelier Lavinia hebben jullie levenslang garantie op de productie van de ringen, op alle andere trouw-en-vriendschapsringen geven wij 2 jaar garantie.

Artikel 4: Herroepingsrecht
LET OP: OMDAT HET HIER OM PRODUCTEN SPECIAAL OP MAAT GAAT EN/OF SPECIALE GRAVERING, KUNT U GEEN BEROEP DOEN OP HET HERROEPINGSRECHT VAN 14 DAGEN. DOOR EEN BESTELLING TE PLAATSEN GAAT U HIERMEE AKKOORD! 
 

4.1 Bij de aankoop van producten heeft de koper de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 werkdagen, tenzij sprake is van een persoonlijk product/ op maat gemaakt product. Deze bedenktermijn van 14 werkdagen gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument, althans door diens vertegenwoordiger.

Bij speciale wensen van de koper ten aanzien van het gekochte, waardoor die aankoop door de wensen van de koper als een persoonlijk product is te beschouwen, heeft de koper niet de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden.

4.2 Tijdens de hiervoor bedoelde bedenktijd van 14 werkdagen zal de koper zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan Juwelier Lavinia retourneren, conform de door Juwelier Lavinia verstrekte instructies.


Artikel 5: Kosten ingeval van herroeping

5.1 Indien de koper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht komen de kosten van terugzending van het product voor zijn rekening.


Artikel 6: Levering

6.1 De levering vindt plaats door verzending door Juwelier Lavinia aan de koper resp. door afgifte aan de koper of diens vertegenwoordiger.

6.2 Als plaats van levering geldt het adres dat de koper aan Juwelier Lavinia heeft kenbaar gemaakt.

6.3 Juwelier Lavinia zal door haar geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de levering vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd ontvangt de koper hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling heeft gedaan bericht. De koper heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

6.4 Door Juwelier Lavinia genoemde leveringstermijnen zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen. Indien vertraging in de aflevering binnen redelijke grenzen blijft, dan wel niet aan Juwelier Lavinia is te wijten zal dit voor de koper geen aanleiding kunnen zijn om schadevergoeding te verlangen.

6.5 Als de verkoper niettemin aansprakelijk zou zijn wegens overschrijding van een termijn is haar maximale aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van de winst van Juwelier Lavinia in het kader van de betreffende verkoop. Juwelier Lavinia is nimmer aansprakelijk voor gederfde winst, geleden verliezen, gemaakte kosten, immateriële schade waaronder emotionele schade of stagnatieschade van de koper.

6.6 Indien levering van een door de koper besteld product onmogelijk blijkt te zijn zal  Juwelier Lavinia zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Ook bij vervangende artikelen geldt uiteraard het herroepingsrecht, tenzij het om een persoonlijk product in de zin van artikel 4.1 gaat.

6.7 Het risico van beschadiging en/of van vermissing van gekochte producten berust bij Juwelier Lavinia tot het moment van bezorging aan de koper of aan zijn vertegenwoordiger. Vanaf het moment van bezorging is het risico van beschadiging en/of vermissing voor de koper.


Artikel 7: Betaling

7.1 Uitgangspunt is dat alle door Juwelier Lavinia verkochte zaken vóór de levering daarvan door de koper worden betaald, tenzij uitdrukkelijk anders tussen partijen wordt overeengekomen.

7.2 Facturen voor door Juwelier Lavinia geleverde zaken zullen worden gezonden aan het door de koper opgegeven factuuradres.

7.3 Alle door Juwelier Lavinia geoffreerde prijzen zijn inclusief BTW en inclusief eventuele kosten van verzekering tegen beschadiging, vermissing en/of diefstal tot het moment van aflevering van het product aan de koper of diens vertegenwoordiger, tenzij vooraf anders is overeengekomen.

  1. 7.4 De verkoper is ten aanzien van zaken die zij eventueel van de koper onder zich heeft, gerechtigd, totdat haar totale vordering op de koper is voldaan, gebruik te maken van haar recht van retentie.

Artikel 8:Reclames/klachten

8.1 Een beroep van de koper inhoudende dat het afgeleverde niet beantwoordt aan de overeenkomst, kan niet meer jegens Juwelier Lavinia worden ingeroepen na het verstrijken van de in artikel 4.1 bedoelde periode van zeven werkdagen.  Bij overschrijding van deze termijn vervalt iedere aanspraak op reclame. Reclames op gebruikte goederen worden in geen geval aanvaard.

8.2 Bij de reclame dient de datum en het nummer van de desbetreffende factuur te worden vermeld.

8.3 Een beroep van de koper op duidelijk zichtbare tekorten of beschadigingen in het geleverde, kan niet jegens de verkoper geldend gemaakt worden indien de koper die tekorten en/of beschadigingen niet op de afleveringsbon of het vervoersdocument heeft aangetekend, dan wel de expediteur daarvan geen proces-verbaal heeft laten opmaken.

8.4 Het bewijs dat het afgeleverde niet beantwoordt aan de overeenkomst dient door de koper geleverd te worden.

8.5 Indien de koper aan de verkoper klachten kenbaar maakt omtrent de geleverde zaken, dan dient de koper de verkoper met in de gelegenheid te stellen de zaken te inspecteren en te onderzoeken. De verkoper zal eventueel nader onderzoek op de minst bezwarende wijze verrichten waartoe de koper de verkoper in de gelegenheid dient te stellen, zo nodig door afgifte van de zaken. Alle redelijke, werkelijk gemaakte kosten van het noodzakelijk onderzoek zijn voor rekening van de koper, in het geval de klachten ongegrond blijken te zijn.

Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken, die optreden in dan wel geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van:

- de niet-inachtneming door koper van onjuist, en/of onoordeelkundig gebruik en/of ander dan het voorziene normale gebruik;

- normale slijtage;

- niet of niet juist en/of niet tijdig uitgevoerd onderhoud;

- het niet goed opmeten van de ringmaat is de verantwoordelijkheid van de klant zelf.

8.6 Geringe afwijkingen in de geleverde zaken, zowel wat afmeting, kleur, vorm en verpakking betreft, kunnen geen aanleiding zijn voor de koper de order na het verstrijken van de in artikel 4.1 genoemde periode van 14 werkdagen te annuleren en/of de geleverde zaken niet te accepteren dan wel van de verkoper schadevergoeding te vorderen. Hetzelfde geldt terzake van modificaties door de leverancier/fabrikant van wie de verkoper zijn zaken betrekt, voor zover de veranderingen de zaken niet wezenlijk aantast

8.7 Ook tijdig ingediende reclames zullen niet in behandeling worden genomen, indien blijkt dat derden iets aan de door de verkoper geleverde zaken hebben veranderd dan wel gerepareerd.


Artikel 9: Overmacht

  1. 9.1 Onder overmacht wordt verstaan: iedere situatie waarin de  verkoper haar verplichtingen of een deel daarvan niet kan nakomen als gevolg van omstandigheden gelegen buiten de schuld van de verkoper en welke omstandigheden evenmin op grond van de wet of een door de verkoper gegeven garantie aan de verkoper kunnen worden toegerekend.

9.2 In geval na het tot stand komen van een overeenkomst blijkt dat de uitvoering ten gevolge van overmacht voor de verkoper bezwaarlijk of onmogelijk wordt, is de verkoper gerechtigd de opdrachten, voor zover deze nog uitvoering behoeven, naar keuze van de verkoper te ontbinden dan wel de uitvoering daarvan op te schorten, in welke gevallen de koper gelet op de omstandigheden van het geval, zo spoedig mogelijk zal worden bericht.

  1.   9.3 In het bijzonder geldt onder andere als overmacht, voor zover één en ander niet reeds is begrepen in het bepaalde in lid 1, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, ziekte, natuurrampen, besluiten die verband houden met invoercontingentering, besluiten die verband houden met de toelevering van noodzakelijke onderdelen, materialen, grondstoffen en/of halffabricaten, transportmoeilijkheden, files daaronder begrepen, werkstaking of arbeidsonlusten, wegvallen van voorzieningen door nutsbedrijven, brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van Juwelier Lavinia of in dat van de leveranciers van Juwelier Lavinia. Onder overmacht valt uitdrukkelijk ook de onmogelijkheid voor Juwelier Lavinia om te leveren als gevolg van het in gebreke blijven van een leverancier van Juwelier Lavinia.

9.4 Bij overmacht heeft Juwelier Lavinia ter keuze het recht om – ook in het geval van een eventuele in gebreke stelling door de koper – de termijn van levering met de duur der overmacht te verlengen of de overeenkomst, voorzover nog niet uitgevoerd, te ontbinden, zonder dat Juwelier Lavinia in welke vorm dan ook gehouden zal zijn tot voldoening van enige schadevergoeding behoudens krachtens het bepaalde in artikel 78 van boek 6 van het Burgerlijk Wetboek.


Artikel 10: Aansprakelijkheid

10.1 De aansprakelijkheid van de verkoper wordt opgeheven in het geval van overmacht aan haar kant, in welk geval de verkoper wegens blijvende of tijdelijke onmogelijkheid van nakoming het recht heeft de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

10.2 Juwelier Lavinia is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van het dragen van en/of voor slijtage aan de verkochte zaken, noch aansprakelijk voor het verlies van stenen uit sieraden en/of horloges. Dat risico is voor de koper.

Voorts is ook bij opdrachten door de koper voor het zetten van stenen en/of bij opdrachten door de koper voor graveerwerkzaamheden elk risico waaronder het risico van beschadiging voor de koper.

10.3 De aansprakelijkheid van de verkoper is in geval van aansprakelijkheid op grond van dit artikel 10 te allen tijde beperkt tot een bedrag overeenkomend met maximaal 100% van het factuurbedrag. De verkoper is nimmer aansprakelijk voor gederfde winst, geleden verliezen, gemaakte kosten, immateriële schade waaronder emotionele schade of stagnatieschade van de koper.

10.4 Voor eventuele schade als gevolg van gebreken in de software van Juwelier Lavinia waaronder begrepen het aanwezig zijn van een virus daarin, is Juwelier Lavinia niet aansprakelijk, tenzij mogelijke schade het gevolg is van opzet en/of grove schuld van verkoper of van één van haar ondergeschikten.


Artikel 11: Geschillen

11.1 Op alle overeenkomsten met Juwelier Lavinia is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.

11.2 Geschillen die tussen Juwelier Lavinia en de koper zijn ontstaan zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter bij de rechtbank in Zaanstad.

 

bottom of page